இந்தூர் இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

MakeupbyShraddha

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 1,500 – 3,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 9,000 – 18,000

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 10,000 – 20,000

She's Beauty Clinic And Training Center

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 2,000 – 5,000

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 6,500 – 15,000

விருந்தினரின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 800 – 1,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி