இந்தூர் இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

Preeti Vyas Rawal

Make up by preetirawal

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 5,000 – 10,000

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 1,500 – 2,500

Shraddha Pathradkar

MakeupbyShraddha

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 1,500 – 3,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 9,000 – 18,000

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 10,000 – 20,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி