ഇന്‍ഡോര്‍വിവാഹ വധുവിനെ ഒരുക്കുന്ന മെയ്ക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്

Preeti Vyas Rawal

Make up by preetirawal

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

5,000 – 10,000₹

അതിഥികളുടെ മെയ്ക്കപ്പ്

1,500 – 2,500₹

Shraddha Pathradkar

MakeupbyShraddha

വധുവിന്‍റെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

1,500 – 3,000₹

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

9,000 – 18,000₹

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

10,000 – 20,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക