ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Shree Devleela Garden

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 500 പിപിഎൽ

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 2000 പിപിഎൽ

+91 731 400 2012

Devleela Parisar, Bhangarh Road, Indore
Near Chandra Gupt Mourya Chouraha
+91 731 400 2012
+91 99772 00001
https://www.facebook.com/shreedevleelagarden/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Solaris

500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 2500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Hotel Baywatch

270₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

2 300, 400 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 400 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Amar Vilas

500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

2 100, 250 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം