ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Kalash Mandap

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 1000 പിപിഎൽ

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 700 പിപിഎൽ

+91 98266 3 5522

Sapna Sangeeta Road, Agrashen Road, Lotus, Sneh Nagar, Navlakha, Indore
+91 98266 35522
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Solaris

500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 2500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Amar Vilas

500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

2 100, 250 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Hotel Daksh Residency

399₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

2 50, 100 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ