ಇಂಡೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ

Shraddha Pathradkar

MakeupbyShraddha

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 1,500 – 3,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 9,000 – 18,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 10,000 – 20,000

ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 500 – 2,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 5,000 – 10,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 5,000 – 10,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ